Best pump


مهمترين ويژگي هاي اين برند :

  • عدم خطاهاي Free Flow و Over Dose .
  • امكان 14 حالت تغيير سرعت تزریق ( 2 ~14 ml/h ) در حين تزريق
  • داراي فيلتر هوا در ست تزريق به جهت جلوگيري از تزريق حباب هاي معلق هوا در دارو.
      - داراي نشانگر حجم دارو به جهت نمايش ميزان داروي تزريق شده تا هر لحظه.
      - بدون نشتي ، شكستگي و پارگي در حين تزريق.
  • داراي تاييديه از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو