Accufuser Bolus Only


اين مدل داراي سرعت ثابت نبوده و فقط داراي دگمه بلوس كنترل بيمار مي باشد.

 
 
 

شركت رهرو درمان طب با همکاری شرکت ” سیما درمان طب ” در حال فعالیت در حوزه های تخصصی کنترل درد و شیمی درمانی ، از جمله پمپ شیمی درمانی ، پمپ درد ، سوزن پورت و … می باشد.