معرفی کل


پمپ بي دردي يا پمپPCA، پمپ تزريقي ميباشد که مشخصه اصلي آن تزريق دارو با سرعت مشخص ويكنواخت ، وزن و حجم كم و قابليت حمل توسط بيمار می باشد كه با توجه به اين مشخصات مناسب در تزريق داروهاي كنترل بي دردي مانند مرفين ، فنتانيل و ...به كار ميروند . اين وسيله همچنين داراي دگمه بلوس در اختيار بيمار ميباشد كه در صورت احساس درد بيشتر ،بيمار ميتواند با فشار اين دگمه حجم بيشتري از دارو را به طور آني به خود تزريق و فورا درد خود را ساكت كند به تكنيك استفاده از اين پمپ ها براي كنترل بي دردي ، PCA(Patient Controlled Analgesia) گفته ميشود و اصطلاحا به اين پمپ ها پمپPCAنيزگفته ميشود.

كاربرد ديگر اين وسيله در بيهوشي نخاعي (Regional Anesthesia) ميباشد كه اصطلاحا به آنPCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia)گفته ميشود.


مزايایPCAتراپي:

  • کم وزن و حجم بودن: اين مزيت اين امکان را می دهد تا دستگاه توسط بيمار قابل حمل باشد که در اين صورت بيمار می تواند تا در طول مدت تزريق دارو به کارهای روز مره خود نيز بپردازد.
  • عدم نياز به تزريق هاي دردناك مكرر بعد از عمل.
  • كاهش زمان درخواست دارو تا زمان تزريق.
  • الگوي بهتر خواب براي بيمار.
  • عدم نياز به حضور مستمر پزشک در مدت زمان تزريق.

درحال حاضر انواع پمپ درد قابل ارائه در بازار در ايران در دو نوع ذيل موجود است:

  • پمپ درد يكبار مصرف (Disposable Infusion Pump)
  • پمپ درد ديجيتال (Digital Infusion Pump)